WARUNKI HANDLOWE

Ogólne Warunki Handlowe spółki 

Antonio Europe s.r.o.

(dalej jako „OWH“ lub „warunki handlowe“)

zawarte zgodnie z ustawą nr 89/2012 Dz.U., czeskiego Kodeksu cywilnego, w obowiązującym brzmieniu

1. Podstawowe pojęcia
2. Postanowienia wstępne
3. Umowa kupna
4. Zasady i warunki usługi sklepu internetowego
5. Dostawa towaru
6. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego
7. Odpowiedzialność za wady (reklamacja, rozbieżność z Umową kupna), prawo do odszkodowania
8. Warunki płatności
9. Postanowienia końcowe

1.    Podstawowe pojęcia


1.1.         
Płatność przelewem bankowym to forma zapłaty za dokonany zakup w formie przelewu na numer konta bankowego, które podane zostało na fakturze wystawionej przez Sprzedającego.


1.2.         
Sklep internetowy to sklep prowadzony przez Sprzedającego na stronie internetowej www.antonio.eu; za pośrednictwem tegoż sklepu Sprzedający oferuje produkty i usługi przeznaczone na sprzedaż bliżej niesprecyzowanym podmiotom.


1.3.         
Cena kupna to cena Towaru, określona w Umowie kupna.


1.4.         
Umowa kupna jest potwierdzeniem ze strony Sprzedającego, że przyjął od Kupującego Zamówienie; Sprzedający potwierdzi przyjęcie Zamówienia zgodnie z artykułem 3.1. OWH.


1.5.         
Kupujący jest przedsiębiorcą, który od Sprzedającego nabywa Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej związanej z kupowanymi produktami czy usługami. Stosunek prawny między Kupującym a Sprzedającym regulują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w takim zakresie, w jakim go dotyczą, a także ustawa nr 89/2012 Dz.U., czeskiego Kodeksu cywilnego w obowiązującym brzmieniu.


1.6.         
Zamówienie to propozycja cząstkowej Umowy kupna, którą (i) Kupujący przesyła Sprzedającemu za pośrednictwem sklepu internetowego, (ii) Kupujący wysyła Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. W Zamówieniu dochodzi do określenia, jaki Towar ma być przedmiotem Umowy kupna, a także ustalenia warunków zakupu.


1.7.         
Ramowa umowa kupna jest Umową kupna zawartą między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem sklepu internetowego, e-mailu czy faxu lub osobiście. Umowa taka reguluje prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego, zwłaszcza w zakresie regularnie się powtarzających cząstkowych Zamówień, ustalając stałe warunki dostawy i płatności.
1.8.
Umowa kupna jest umową zawartą między Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem e-mailu, faxu lub tradycyjnej korespondencji pocztowej, ewentualnie osobiście. Umowa reguluje prawa i obowiązki obu stron podczas realizacji jednorazowych Zamówień. Taka Umowa kupna może być zastąpiona wystawionym w formie pisemnej i potwierdzonym Zamówieniem.


1.9.
Warunki zakupu w sklepie internetowym to zbiór warunków regulujących sprzedaż Towarów za pośrednictwem sklepu; ich aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej www.antonio.eu.


1.10.
Sprzedający lub Antonio Europe s.r.o. jest firmą handlową z siedzibą w Ústí nad Labem, kod pocztowy 403 40, Buzulucká 410, Republika Czeska. Firma została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Ústí nad Labem, C 42855, Regon: 07731744, NIP: CZ07731744.


1.11.
Reklamacja to prawo Kupującego stosowane wobec Sprzedającego i dotyczące usunięcia Wad (jakości i/lub ilości) Towaru dostarczonego Kupującemu na podstawie zawartej Umowy kupna, zgodnie z Regulaminem reklamacji.


1.12.
Regulamin reklamacji jest zbiorem warunków, które regulują postępowanie podczas rozpatrywania reklamacji Kupujących i dotyczących zakupionego Towaru. Regulamin jest Aneksem nr 1 do niniejszych OWH.


1.13.
Usługa sklepu internetowego to funkcje, z których korzystać można w sklepie Sprzedającego.


1.14.
Strony umowy lub Strony to ogólna nazwa obejmująca Kupującego i Sprzedającego.


1.15.
Dane to informacje o Kupującym, których Kupujący udziela Sprzedającemu, rejestrując się w sklepie internetowym.


1.16.
Wada to niezgodność Towaru (w kwestii jakości i/lub ilości) dostarczonego Kupującemu na podstawie zawartej Umowy kupna bądź wystawionego i potwierdzonego przez Sprzedającego Zamówienia ze specyfikacją Towaru podanego w tychże dokumentach. Wyróżnia się wady widoczne albo ukryte.


1.17.
Rozpatrzenie reklamacji jest procesem oceny Formularza reklamacji i stanu Towaru, którego owa reklamacja dotyczy, przez Sprzedającego. Następnie Sprzedający poinformuje Kupującego, czy reklamacja została uznana. W przypadku odpowiedzi odmownej, Sprzedający wyjaśni, dlaczego reklamacji nie uznał, zaś w razie uznania reklamacji zaproponuje rozwiązanie zgodne z Regulaminem reklamacji.


1.18.
Formularz reklamacji to dokument, w którym Kupujący informuje Sprzedającego o rozbieżnościach (jakościowych i/albo ilościowych) między Towarem dostarczonym na podstawie zawartej Umowy kupna a Towarem, który jest przedmiotem Umowy kupna, gdzie został szczegółowo opisany. Przekazanie tychże informacji musi być zgodne w sposobie i formie z Regulaminem reklamacji.


1.19.
Towar to produkty i/albo usługi, które Sprzedający oferuje za pośrednictwem swojego sklepu internetowego bliżej niesprecyzowanym Kupującym.

2.  Postanowienia wstępne


2.1.          
Niniejsze warunki handlowe określają wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego podczas dokonywania zakupu i sprzedaży Towarów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli sklepu internetowego, e-maili bądź fax-u. Kwestie nieujęte w OWH regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.U., czeskiego Kodeksu cywilnego w obowiązującym brzmieniu.


2.2.          
W przypadku sprzecznych interpretacji przepisów zawartych w pisemnej Umowie kupna i OWH, postanowienia zawarte w pisemnej Umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.


2.3.          
E-shop umożliwia wszystkim Kupującym nabycie Towarów zgodnie z aktualną ofertą udostępnioną na stronie internetowej sklepu.

3.     Umowa kupna


3.1.         
Umowa kupna zostaje zawarta w momencie (i) doręczenia potwierdzenia Zamówienia Kupującemu bądź telefonicznego sprawdzenia i potwierdzenia Zamówienia zgodnie z artykułem 4.4 i 4.5 OWH; lub (ii) doręczenia potwierdzenia Zamówienia Kupującemu na jego adres e-mail czy numer faxu; lub (iii) potwierdzenia przez Sprzedającego Zamówienia Kupującego w formie kontaktu telefonicznego (jeżeli konkretny Kupujący otrzymał od Sprzedającego zgodę na dokonywanie Zamówień telefonicznych). Od tego momentu Kupującego i Sprzedającego dotyczą prawa i obowiązki wynikające z Umowy kupna. Od chwili zawarcia Umowy kupna Kupującego obowiązują postanowienia OWH.


3.2.          
Przed złożeniem Zamówienia Kupujący został  poinformowany o zasadach obowiązywania OWH i Regulaminu reklamacji. Zawierając Umowę kupna, potwierdza, iż zapoznał się z niniejszymi OWH i akceptuje je. Owe OWH są nieodłączną częścią zawartej Umowy kupna.


3.3.          
Umowa kupna – wraz z OWH, które są jej częścią – zawierana jest zgodnie z przepisami czeskiego prawa, jeżeli nie sprzeciwia się to przepisom prawnym obowiązującym w kraju Kupującego; zawierana jest ponadto w języku zgodnym z krajem pochodzenia Kupującego lub w uzgodnionej wersji językowej. Pisemna Umowa kupna będzie archiwizowana przez Sprzedającego w celu zadbania o zrealizowanie jej postanowień i nie zostanie udostępniona osobom trzecim. Informacje o poszczególnych krokach prowadzących do zawarcia Umowy kupna wynikają z procesu zamawiania w sklepie internetowym. Przed wysłaniem Zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia go i wprowadzenia ewentualnych zmian. Niniejsze OWH dostępne są na stronie internetowej sklepu, dzięki czemu możliwa jest ich archiwizacja i Kupujący ma do nich dostęp.

4.     Zasady i warunki świadczenia usługi sklepu internetowego


4.1.          
Sklep internetowy działa zgodnie z odpowiednimi warunkami sklepu internetowego w ich aktualnym brzmieniu, które dostępne są na stronie www.antonio.eu , a także z ogólnie obowiązującymi w Republice Czeskiej przepisami prawnymi.


4.2.         
Kupujący składa Zamówienie na stronie sklepu za pośrednictwem sieci Internet.


4.3.          
W przypadku, że potencjalny Kupujący nie spełni warunków sklepu internetowego, co jest niezbędne do zakupu Towarów w tym sklepie, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, Sprzedający nie przyjmie go i nie jest zobowiązany do poinformowania potencjalnego Kupującego składającego Zamówienie o zaistniałej sytuacji.


4.4.          
Po wysłaniu Zamówienia i przyjęciu go przez sklep internetowy, Kupujący otrzyma automatycznie wygenerowane potwierdzenie. Do przyjęcia Zamówienia i tym samym zawarcia Umowy kupna między Sprzedającym a Kupującym, dochodzi w momencie doręczenia Kupującemu owego potwierdzenia. Do momentu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, Zamówienie traktowane jest jako propozycja zawarcia Umowy kupna.


4.5.          
W przypadku, że nie uda się doręczyć Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zgodnie z artykułem 4.4 OWH, Sprzedający potwierdzi Zamówienie faxem lub wiadomością SMS, wykorzystując dane kontaktowe podane przez Kupującego.


4.6.          
Jeżeli nie uda się Zamówienia złożonego przez Kupującego potwierdzić w sposób podany w artykułach 4.4 i 4.5, Sprzedający może Zamówienie anulować, zaś Kupujący nie będzie miał prawa do odszkodowania. Sprzedający nie jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o anulowaniu Zamówienia.

5.     Dostawa Towaru


5.1.          
Dostawę Towaru do Kupującego zapewnia Sprzedający. Odbywa się ona za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich. Towary dostarczane są na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu, wyłącznie w dni robocze, od 8:00 do 18:00.


5.2.         
Cena dostawy zgodna jest z aktualnym cennikiem, dostępnym na stronie internetowej www.antonio.eu


5.3.          
Towar najczęściej dostarczany jest do Kupującego następnego dnia roboczego po zawarciu Umowy kupna lub potwierdzeniu cząstkowego pisemnego Zamówienia; możliwe jest też dostarczenie następnego dnia roboczego po dotarciu do magazynu Towaru, którego w momencie zawierania Umowy nie było w magazynie Sprzedającego. Postanowienia te obowiązują, chyba że Kupujący otrzyma od Sprzedającego inną informację. Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na istniejące adresy. W sytuacji, kiedy doszło do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień w Zamówieniu, która została potwierdzona przez Sprzedającego, termin dostawy w dniach – wskazany w powyższych zdaniach – zaczyna być liczony od początku.


5.4.          
Towar może zostać dostarczony do Kupującego w terminie późniejszym niż podano w artykule 5.4. Może się tak stać z powodu działania siły wyższej lub z przyczyn, które nie zaistniały z winy Sprzedającego i na których konsekwencje nie miał wpływu. Sprzedający może odstąpić od zawartej Umowy kupna, jeżeli Towaru wskazanego w Umowie nie dostarczono mu i niemożliwe okazało się wyprodukowanie tegoż Towaru. W takiej sytuacji Sprzedający i Kupujący muszą uzgodnić, czy Kupujący otrzyma podobny Towar o identycznej jakości, parametrach itd. lub Umowa kupna ma wygasnąć, a Strony umowy w tej sytuacji zwróciłyby sobie wzajemnie już pokryte zobowiązania. O wydłużeniu  terminu dostawy Towaru czy konieczności zawarcia porozumienia w kwestii dostawy podobnego Towaru, wraz z niezbędnymi warunkami związanymi z dostarczeniem i zgodą Kupującego bądź decyzją o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający poinformuje Kupującego bez zbędnej zwłoki.


5.5.          
Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru z powodów leżących po jego stronie (np. nieobecność – w uzgodnionym terminie – osoby wskazanej przez Kupującego), Sprzedający jeszcze raz, za pośrednictwem firmy kurierskiej, spróbuje dostarczyć Towar. Po ponownej, zakończonej niepowodzeniem próbie dostarczenia Towaru Kupującemu, Sprzedający ma prawo do (i) odstąpienia od Umowy kupna; i/albo magazynowania czy umieszczenia Towaru u osoby trzeciej na koszt Kupującego, przy czym w takim przypadku Sprzedający może domagać się zwrotu kosztów, jakie poniósł w wyniku magazynowania czy umieszczenia Towaru. W powyższych sytuacjach momentem doręczenia Towaru jest moment ponownej próby dostarczenia.


5.6.          
Sprzedający ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie, próby dostarczenia, odstąpienie lub magazynowanie Towaru, co podano w artykule 5.6 OWH. Chodzi zwłaszcza o zwrot kosztów za opłatę logistyczną w wysokości 25% ceny Towaru, co najmniej jednak 37,00 zł  bez VAT.


5.7.          
Podczas wypełniania Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania właściwych i prawdziwych danych. W razie niespełnienia tego wymogu Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną Sprzedającemu w wyniku tychże działań.
Za Towar Kupujący zapłaci zgodnie z warunkami płatności podanymi w artykule 8.2 OWH.


5.8.          
Odstąpienie od Umowy kupna lub anulowanie Zamówienia ze strony Kupującego możliwe jest tylko do tego momentu, kiedy Sprzedający nie rozpoczął procesu ekspedycji Towaru.


5.10.
Kupujący ma prawo do zwrotu nieuszkodzonego Towaru na własny koszt, w terminie do 14 dni od dostarczenia Towaru. W przypadku zwrotu nieuszkodzonego Towaru, Kupujący musi zwrócić także wszystkie dobra uzyskane dzięki zakupieniu zwracanego produktu, czyli np. różne prezenty związane z Towarem, zniżki ilościowe, zniżki na dostawę itp. W tego rodzaju zwrocie Kupujący potwierdzi Sprzedającemu, że Towar nie ma żadnych wad. W razie, że Sprzedający stwierdzi rozbieżność między potwierdzeniem Kupującego a rzeczywistym stanem, wskazującym na wady, Kupujący może zwrócić tylko stosowną część ceny kupna, obniżoną o koszt przywrócenia przekazywanego Towaru do stanu pierwotnego. Kupujący akceptuje również to, iż zwrócona mu suma będzie kwotą po odliczeniu kosztów wysyłki i pakowania obowiązujących w momencie dostawy Towaru. Prawo do zwrotu produktów bez wad nie obejmuje Towaru sprzedanego w ramach wyprzedaży. 14-dniowy okres zwrotu nie dotyczy zakupów obuwia; Kupujący ma prawo zwrócić zakupione towary (obuwie) na własny koszt w ciągu 30 dni od daty transakcji podlegających opodatkowaniu.


5.11. 
Ryzyko powstania szkody dotyczącej Towaru przechodzi na Kupującego w momencie odbioru Towaru od kuriera. W razie wyraźnie uszkodzonego opakowania, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia, wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej, „Zgłoszenia szkody“.
 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

6.1.
Sprzedający jest administratorem danych osobowych według art. 4 punkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie tych danych i o uchyleniu dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko “GDPR”). Sprzedający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej i rozporządzeniem UE, zwłaszcza GDPR.

6.2.
Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy kupna. Przetwarzanym danym osobowym udzielany jest najwyższy standard ochrony zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej i rozporządzeniami UE w dziedzinie ochrony danych osobowych.

6.3.
Sprzedający zobowiązuje się zachować tajemnicę o danych osobowych Kupującego i udzielać im odpowiedniej ochrony w taki sposób, aby nie doszło do nieupoważnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia czy utraty, nieupoważnionego przeniesienia, do ich nieupoważnionego przetwarzania, a także i do innego nadużycia danych osobowych.

6.4.
Sprzedający przetwarza dane osobowe w takiej postaci, w jakiej je otrzyma od Kupującego, zgodnie z określonym celem, dla którego są przetwarzane i w zakresie niezbędnym dla realizacji takiego celu, i przechowuje je wyłącznie przez okres niezbędny dla celów ich przetwarzania.

6.5.
Kupujący ma prawo wymagać od Sprzedającego dostępu do swych danych osobowych wg art. 15 GDPR, korekty danych osobowych wg art. GDPR, ewentualnie ograniczenia przetwarzania wg art. 18 GDPR. Kupujący ma prawo do wymazania danych osobowych wg art. 17 ust. 1 lit. a), i c) do f) GDPR. Następnie Kupujący ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania wg art. 21 GDPR i prawo do przenoszenia danych wg art. 20 GDPR.

6.6.
Kupujący jest świadomy:

6.6.1.
że wraz z zakupem towaru u Sprzedającego Sprzedającemu powstaje prawo do przesyłania informacji handlowych, materiałów reklamowych, bezpośredniej sprzedaży, badań rynku i bezpośrednich ofert produktów ze strony Sprzedającego i podmiotów trzecich Kupującemu, i jednocześnie

6.6.2.
deklaruje, że przesyłania informacji wg punktu 6.6.1 nie traktuje, jako niechcianą reklamę w myśl ust. nr 40/1995 Dz.U. z późniejszymi zmianami, ponieważ użytkownik wyraźnie zgadza się z przesyłaniem informacji wg punktu 6.6.1 w związku z § 7 ust. nr 480/2004 Dz.U.

6.6.3.
Kupujący ma prawo wymagać od Sprzedającego, aby z jego strony do przesyłania informacji wg punktu 6.6.1. już nie dochodziło, na podstawie podania złożonego całkowicie bezpłatnie na adres info@antonio.eu

6.6.4.
do przetwarzania danych osobowych Sprzedającego wykraczającego poza przepisy postanowienia punktu 6.6.1. niezbędne jest, aby Kupujący udzielił swobodnej i świadomej zgody.


7.     Odpowiedzialność za wady (reklamacja, rozbieżność z Umową kupna), prawo do odszkodowania
7.1.      
Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich wadach towaru. Widoczne wady Kupujący zgłasza pisemnie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie reklamacyjnym Sprzedającego, najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty powstania obowiązku podatkowego, a jednocześnie Kupujący przesyła niniejszy protokół wraz z towarem, którego dotyczy reklamacja, Sprzedającemu z wnioskiem o rozpatrzenie reklamacji. Wady ukryte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego. Dostarczenie niewłaściwej ilości sztuk lub rodzaju Towaru należy Sprzedającemu zgłosić pisemnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powstania obowiązku podatkowego. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu w ustalonym wcześniej terminie. W przypadku opóźnienia zwrotu towaru roszczenia gwarancyjne nie będą uznawane.
7.2.          
Reklamacja towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, będzie akceptowana przy rozbieżności powyżej określonej tolerancji ± 5% w odniesieniu do rozmiaru, gramatury, kurczliwości oraz do 2 stopni w skali szarości w przypadku różnicy w odcieniu. Dla produktów z kolekcji Piccolio próg tolerancji rozbieżności produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży wynosi ± 7% w odniesieniu do rozmiaru, gramatury, kurczliwości oraz do 3 stopni w skali szarości w przypadku różnicy w odcieniu. Ponadto, w przypadku produktów z tkanin mieszanych, umowa zakupu pozwala na tolerancję ± 3% stosunku włókien.
7.3.          
Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Kupującego – włącznie z fachową oceną wady, która jest przedmiotem reklamacji – w terminie do 30 dni roboczych od dnia doręczenia formularza reklamacji i reklamowanego Towaru Sprzedającemu, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnili inne rozwiązanie.
7.4.          
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady w przypadku, kiedy:
(i)     Kupujący wiedział o nich przed odbiorem lub, biorąc pod uwagę okoliczności zawarcia Umowy kupna, wiedzieć musiał;
(ii)    Kupujący sam przyczynił się do powstania wad, ewentualnie wady zostały spowodowane przez osoby, za które Kupujący jest odpowiedzialny, bądź też osoby wskazane przez Kupującego do wykonywania zadań wynikających z Umowy kupna;
(iii)    Chodzi o Towar, który był przeceniony  i jako taki właśnie (szczególnie objęty rabatem lub kupiony na wyprzedaży czy w promocji marketingowej) został zaoferowany przez Sprzedającego do sprzedaży; i/albo
(iv)   Chodzi o Towar, którego Kupujący już używał i nie ma pewności, czy wada mogła pojawić się w wyniku niewłaściwego użytkowania lub w inny sposób.
7.5.          
Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które Kupującemu spowodował wadliwy Towar lub w związku z dostarczeniem wadliwego Towaru.
7.6.          
Pozostałe warunki reklamacji i praw wynikających z zaistnienia wad regulują postanowienia Regulaminu reklamacji. W przypadku różnych zmian praw i obowiązków mających wpływ na proces reklamacji, zawartych w OWH i Regulaminie reklamacji, decydują zmiany wprowadzone w Regulaminie reklamacji.
7.7.         
Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej oraz e-sklepie www.antonio.eu mają charakter ilustracyjny więc różniąca w odcieniu koloru na podstawie zdjęcia w e-sklepie nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
7.8
Konieczne jest, aby Kupujący zwrócił należytą uwagę i przestrzegał warunków użytkowania i konserwacji towaru zawartych w ulotce, broszurach informacyjnych, podręcznikach, instrukcjach i innych informacjach dotyczących użytkowania towarów.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania zamówionych towarów w przypadku, gdy klient nie stosował się do informacji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania, podręczniku, instrukcji lub innych materiałach dołączonych do zakupionego towaru.

8.     Warunki płatności
8.1.          
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. O obowiązujących cenach Sprzedający poinformuje Kupującego przed potwierdzeniem Zamówienia; Kupujący pisemnie potwierdzi, iż zapoznał się z nowymi cenami i akceptuje je. Ceny te zależą od rodzaju rejestracji i od cen obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
8.2.          
Za zamówiony Towar płaci się gotówką w walucie polskiej (PLN) tylko w przypadku odbioru osobistego w magazynie Sprzedającego, oraz za pobraniem lub przelewem bankowym w terminie i zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie kupna. Opłatę administracyjną za odbiór za pobraniem Kupujący uiści w momencie przekazania mu Towaru, wysokość opłaty podana jest na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.antonio.eu
8.3.          
Uiszczenie ceny następuje w dniu odbioru kwoty przez Sprzedającego lub w dniu zapłaty za Towar za pobraniem bądź w dniu wpłynięcia środków finansowych na konto Sprzedającego. W celu właściwej identyfikacji płatności dokonywanej przelewem bankowym Kupujący zobowiązany jest do podawania numeru faktury
8.4.          
W razie zwłoki wynoszącej 3 dni robocze po terminie do zapłaty, Sprzedający poinformuje Kupującego o owej zwłoce, wysyłając mu I Upomnienie w formie e-mailu. Jeśli zwłoka ze strony Kupującego trwa 10-ty dzień po terminie płatności, Sprzedający wezwie Kupującego do uiszczenia kwoty, którą ten jest dłużny, kontaktując się z nim za pomocą poczty elektronicznej czy tradycyjnej, wysyłając dokument o nazwie „II Upomnienie – Wezwanie do zapłaty długu“. Jeżeli Kupujący nie zapłaci Sprzedającemu nawet 20-ego dnia po terminie płatności, Sprzedający wyśle Kupującemu, w formie listu poleconego, „III Upomnienie – wezwanie do zapłaty długu – Ostatniej próby pojednania“. Opłata administracyjna za wystawienie i wysłanie „Ostatniej próby pojednania“ wynosi 33,00 zł i Kupujący powinien zapłacić tę kwotę Sprzedającemu do 3 dni od doręczenia „Ostatniej próby pojednania“.
8.5.         
W przypadku zwłoki w płatności, Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 0,05% dziennie od należnej kwoty za każdy dzień zwłoki. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia odsetek umownych za zwłokę w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Sprzedawcy wezwania do zapłaty odsetek umownych za zwłokę. 

9.     Postanowienia końcowe

9.1.          
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany firmy kurierskiej i/albo parametrów sklepu internetowego. O jednostronnych zmianach, które mają wpływ na cenę świadczonych usług, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego. Formą poinformowania może być wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczną lub upublicznienie na stronie internetowej www.antonio.eu
9.2.          
Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub tymczasowego bądź trwałego uniemożliwienia Kupującemu korzystania ze sklepu internetowego.
9.3.          
Strony umowy uzgodniły, że ewentualne spory związane ze stosunkiem prawnym powstałym w momencie zawarcia Umowy kupna, której częścią są OWH, albo w związku z Umową, jakich nie udało się rozwiązać na drodze negocjacji i ugody, rozstrzygane będą – zgodnie z zasadami postępowania cywilnego – przez czeskie sądy, konkretnie przez Sąd Rejonowy w Ústí nad Labem.
9.4.          
OWH wchodzą w życie 1.1.2020. Od momentu wejścia w życie nowej wersji OWH, przestają obowiązywać wszystkie wcześniejsze.

TEAM ANTONIO