ÜZLETI FELTÉTELEK

Az Antonio Europe s.r.o. /Rt./ Általános kereskedelmi feltételei

(a továbbiakban csak „ÁKF“ vagy „kereskedelmi feltételek“),

melyek Polgári Törvénykönyv 89/2012 Sb. sz. törvényének hatályos szövegével összhangban köttettek meg

1.    Fogalom-meghatározás
2.    Bevezető rendelkezések
3.    Adásvételi szerződés
4.    Az e-shop szolgáltatás szabályai és feltételei
5.    Az áru kézbesítése
6.    Adatfeldolgozás az Eladó által
7.    Felelősségvállalás a hibákért (reklamáció, ellentmondás az adásvételi szerződéssel), kártérítési jogosultság
8.    Fizetési feltételek
9.    Záró rendelkezések


1.    Fogalom-meghatározás

1.1.    
Készpénz nélküli átutalás - a Vételár megtérítése az Eladó által kiállított, számlában feltüntetett bankszámlára.
1.2.    
Internetes üzlet vagy e-shop – az Eladó által, a www.antonio.eu honlapon üzemeltetett alkalmazás, melynek segítségével az Eladó termékeket és szolgáltatásokat kínál egy közelebb nem meghatározott alanyi körnek.
1.3.    
Vételár – a termék Adásvételi szerződésben részletezett ára.
1.4.    
Adásvételi szerződés - A Vevő Eladó által visszaigazolt Megrendelése; az Eladó a Megrendelést az ÁKF 3. 1. cikkével összhangban igazolja vissza.
1.5.    
Vevő – olyan vállalkozó, aki Árut vásárol az Eladótól, az ezen termékekkel vagy szolgáltatásokkal folytatott vállalkozás keretében. A Vevő és az Eladó közti kapcsolatot – a vonatkozó kiterjedésben - a jelen Általános kereskedelmi feltételek és a Polgári Törvénykönyv 89/2012 Sb. sz. törvényének hatályos szövege szabályozza.
1.6.    
Megrendelés – azon rész-Adásvételi szerződést szubsztituáló indítvány, amelyet (i) a Vevő az Eladónak, annak Internetes üzlete révén juttat el (ii) a Vevő az Eladónak e-mailen vagy faxon továbbít, amelyben részletezi azt az Árut, amely az Adásvételi szerződés és az Áruvásárlás feltételeinek tárgyát fogja képezni.
1.7.
Adásvételi keretszerződés – a Vevő és az Eladó között, az e-shop szolgáltatásán keresztül vagy e-mail-, ill. fax-kapcsolat révén létrejött, kötött szállítási és fizetési feltételeket megszabó Adásvételi szerződés, amely az Eladó és a Vevő közti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozza, különösen a szakaszosan ismétlődő rész-Megrendelések területén. 
1.8.
Adásvételi szerződés - a Vevő és az Eladó között, e-mailes, ill. faxos vagy postai kommunikáció révén jött létre, ill. személyesen köttetett, és a két fél jogait és kötelezettségeit szabályozza, egyszeri szállításoknál. Az ilyen Adásvételi szerződés, írásban kiállított és visszaigazolt Megrendeléssel helyettesíthető.
1.9.
Az e-shop feltételei – azon feltételek összegzése, amelyek az e-shop révén történő Áru-eladást szabályozzák, a www.antonio.eu internetes honlapon közzétett aktuális szöveggel.
1.10.
Az Eladó, vagyis az Antonio Europe s.r.o. /Rt./, egy kereskedelmi társaság – székhelye: Ústí nad Labem, 403 04, Buzulucká 410, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Krajský soud v Ústí nad Labem /Ústí nad Labem-i Megyei Bíróság/ által vezetett cégjegyzékbe, C 42855, IČO /Azonosítószáma/: 07731744, DIČ /Adóazonosító száma/: CZ07731744. 
1.11.
Reklamáció - a Vevő Hiba-elhárításra (minőségi és/ vagy mennyiségi hiba) vonatkozó jogosultságának érvényesítése az Eladóval szemben, a Vevőnek, a megkötött Adásvételi szerződés alapján kézbesített Áru vonatkozásában, a Reklamációs renddel összhangban.
1.11.
Reklamációs rend – azon feltételek összegzése, amelyek a megvásárolt Árura vonatkozó Vevő-reklamációk intézését szabályozzák, ez képezi a jelen ÁKF 1. sz. Mellékletét.
1.12.
e-shop szolgáltatás – az Eladó Internetes üzlete révén, használatra elérhető funkciók összegzése.
1.13.
Szerződő felek vagy felek – a Vevő és az Eladó gyűjtőneve.
1.14.
Adatok - azon, a Vevőről szóló információk, amelyeket a Vevő, az e-shopba történő regisztrálásakor feltüntet és az Eladó rendelkezésére bocsát.
1.15.
Hiba – a megkötött Adásvételi szerződés vagy a kiállított és az Eladó által visszaigazolt megrendelő alapján, a Vevőnek kézbesített Áru eltérése (minőségi és/ vagy mennyiségi) a szóban forgó dokumentumokban feltüntetett Áru-meghatározástól. A hibákat továbbá még látható és rejtett hibákra bontjuk.
1.16.
Reklamáció-rendezés - a reklamációról és az azzal érintett Áruról szóló feljegyzés mérlegelése az Eladó által, és válaszának kézbesítése a Vevő részére, amelyben közli a Vevővel, hogy egyetért-e a reklamációval. Amennyiben nem, akkor, hogy miért nem ért egyet azzal, amennyiben igen, milyen módon kívánja a reklamációt rendezni, a Reklamációs renddel összhangban. 
1.17.
Reklamációs jegyzőkönyv – az a dokumentum, amelyet a Vevő az Eladónak ad át, s amely tájékoztat a megkötött Adásvételi szerződés alapján kézbesített Árunak az Adásvételi szerződés tárgyát képező és abban meghatározott Áruval szembeni eltéréséről (minőségi és/ vagy mennyiségi), a Reklamációs rend szerinti formában.
1.18.
Áru – azon termékek és/ vagy szolgáltatások, amelyeket az Eladó, Internetes üzletén keresztül kínál megvásárlásra, egy közelebb nem meghatározott Vevő-körnek.

2.  Bevezető rendelkezések

2.1.    
A jelen kereskedelmi feltételek közelebbről határolják be és pontosítják az Eladó és a Vevő kölcsönös jogait és kötelezettségeit, táv-kommunikáció - e-shop, e-mail vagy fax – révén történő Áru-adásvételnél. Az ÁKF által nem szabályozott kapcsolatokat a Polgári Törvénykönyv 89/2012 Sb. sz. törvényének hatályos szövege szabályozza. 
2.2.    
Az Írásos adásvételi szerződésben és az ÁKF-ben található rendelkezések ellentmondásos értelmezésénél érvényes, hogy az Írásos adásvételi szerződés rendelkezései élveznek előnyt az ÁKF rendelkezéseivel szemben.
2.3.    
Az E-shop, az oldalain feltüntetett Áru-kínálat szerinti Áru-vásárlást minden Vevő számára lehetővé teszi.

3.    Adásvételi szerződés

3.1.    
Az Adásvételi szerződés létrejön (i) a Megrendelés- visszaigazolás Vevőnek történt kézbesítése pillanatában, vagy a Megrendelés telefonon történt ellenőrzésével és visszaigazolásával, az ÁKF 4. 4. és 4. 5. cikke szerint; vagy (ii) a Megrendelés- visszaigazolás Vevőnek – e-mail-címére vagy faxszámára - történt kézbesítése pillanatában; vagy (iii) a Vevő Megrendelésének Eladó általi, telefonos kommunikáció során történt visszaigazolásával (amennyiben a szóban forgó Vevő számára az Eladó telefonos rendelési lehetőséget nyújt). E pillanatban keletkeznek a Vevő és az Eladó közt az Adásvételi szerződésből következő, kölcsönös jogok és kötelességek. Az Adásvételi szerződés létrejötte pillanatától a Vevőt az ÁKF köti.

3.2.    
A Vevőt, az ÁKF és a benne foglalt Reklamációs rend általi kötöttségre - Megrendelésének elküldése és az Adásvételi szerződés megkötése előtt - megfelelő módon figyelmeztették, s ő megerősíti, hogy a jelen ÁKF-et megismerte és azokat elfogadja. A jelen ÁKF a megkötött Adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3.3.    
Az Adásvételi szerződés és - annak részeként – az ÁKF, a cseh jog szerint - amennyiben ez a Vevő országának jogrendjével nem ütközik -, valamint a Vevő országa szerinti nyelven vagy egy megbeszélt nyelvi változatban köttetik meg. Az Írásbeli adásvételi szerződést az Eladó, annak sikeres teljesítése céljából archiválja, s az harmadik fél számára nem elérhető. Az Adásvételi szerződés megkötéséhez vezető, egyes technikai lépésekre vonatkozó információk az e-shopos rendelési folyamatból válnak világossá. A Vevőnek lehetősége van a Megrendelés elküldés előtti ellenőrzésére és esetleges kijavítására. A jelen Kereskedelmi feltételek az e-shop oldalain jelennek meg, s így azokat a Vevő archiválhatja és reprodukálhatja.

4.    Az e-shop szolgáltatás szabályai és feltételei

4.1.    
Az e-shop szolgáltatás üzemeltetése a vonatkozó és a www.antonio.eu internetes honlapon közétett e-shop feltételek aktuális szövegével és a Cseh Köztársaság általánosan kötelező jogszabályaival összhangban történik.
4.2.    
A Vevő, Megrendelését az Internet hálózat segítségével adja be az e-shop oldalaira.
4.3.    
Amennyiben a potenciális Vevő nem felel meg az e-shop – az e-shopon keresztül történő Áru-rendelést illető - feltételeinek, a Megrendelés automatikusan kizárásra kerül, és az Eladó arra nem reagál. Az Eladó, erről a tényről nem köteles a Megrendelést leadó potenciális Vevőt tájékoztatni.

4.4.    
A Vevő, az e-shopba leadott Megrendelés elfogadása, annak elküldése után, elektronikus kommunikáció útján kapja meg a Megrendelés automatikusan generált visszaigazolását. A Megrendelés elfogadása és az Adásvételi szerződés Eladó és Vevő közti megkötése is az említett visszaigazolás Vevőnek történt kézbesítésével történik meg. A Megrendelés Eladó általi visszaigazolásának kézhez vételéig, a Megrendelés Adásvételi szerződés-tervezetnek minősül.
4.5.    
Amennyiben nem sikerül a Megrendelés visszaigazolását az ÁKF 4.4 cikke szerint kézbesíteni a Vevőnek, az Eladó a Vevő Megrendelését faxon vagy SMS üzenetként igazolja vissza, a Vevő által közölt telefonos vagy fax elérhetőségi adatok szerint.
4.6.    
Amennyiben nem sikerül a Vevő Megrendelésének visszaigazolását a fenti 4.4 és 4.5. cikk szerinti módon kézbesíteni, az Eladó térítés nélkül törölheti a Megrendelést. Az Eladó nem köteles a Megrendelést leadó Vevőt a Megrendelés törléséről tájékoztatni.

5.    Az áru kézbesítése

5.1.    
Az Áru a Vevőnek, a Megrendelésben feltüntetett címre történő kézbesítését, külső szállító segítségével az Eladó biztosítja, mégpedig kizárólag munkanapokon, 8:00-tól 18:00 óráig.
5.2.    
5.3.    
A szállítási díjat a www.antonio.eu Internetes honlapon közzétett, aktuális árjegyzék szabályozza.
5.4.    
Az Áru Vevőnek történő kézbesítése általában az Adásvételi szerződés megkötését, ill. az írásbeli rész-megrendelés visszaigazolását követő második munkanapon, vagy az olyan áru raktárból történő kitárolását követő második munkanapon történik meg, amely az Adásvételi szerződés létrejöttének idején nem volt az Eladónál raktáron, amennyiben a Vevőt az Eladó másképp nem tájékoztatja. Az Árut a Vevő részére kizárólag létező címekre kézbesítik. A Megrendelés bármilyen, az Eladó részéről később visszaigazolt módosítása vagy kiegészítése okán, az első mondat szerinti határidő újra elölről indul.   
5.5.    
Az Árut a Vevőnek az 5. 4 cikkben megszabott határidőnél később is kézbesíthetik, mégpedig magasabb erő hatása miatt, valamint olyan okból, amit – akár csak közvetve – nem az Eladó idézett elő, s annak elhárítására nem rendelkezett befolyással.  Az Eladó elállhat a megkötött Adásvételi szerződéstől, amennyiben az Adásvételi szerződésben részletezett Árut az Eladónak nem szállították le, s azt pótlólag sem lehet legyártani. Ilyen esetben az Eladó és a Vevő közti megállapodástól függ, hogy a Vevőnek azonos minőségű és paraméterű stb., hasonló árut szállítanak-e, vagy az Adásvételi szerződés megszűnik, azzal a hatállyal, hogy a szerződő felek teljesítéseiket visszatérítik egymásnak, ill. kölcsönösen kiegyenlítik a már végrehajtott teljesítéseket. A szállítási határidő meghosszabbodásáról, vagy a hasonló áru szállítására vonatkozó megállapodás szükségességéről – egyben a szállítás megvalósításának feltételeiről és ezzel a Vevő jóváhagyásáról -, vagy az Adásvételi szerződéstől történő elállásról, az Eladó haladéktalanul értesíti a Vevőt. 
5.6.    
Amennyiben a Vevő, a részéről felmerült ok miatt (pl. a Vevő által kijelölt személy nincs jelen a megállapodott időpontban) nem veszi át a teljesítés tárgyát, az Eladó, külső szállító segítségével ismételten kísérletet tesz az Áru kézbesítésére. Az Áru Vevőnek történő kézbesítésére tett, ismételten sikertelen kísérlet után az Eladó jogosult (i) elállni az Adásvételi szerződéstől; és/vagy (ii) raktárra vagy letétbe helyezni az Árut, mégpedig harmadik félnél is, a Vevő költségére, miközben az Eladó, ilyen esetekben jogosult követelni az Áru raktározásával vagy letétbe helyezésével részére felmerült, arányos költségek megtérítését. Az előző mondatban említett esetekben, az Áru kézbesítésére tett ismételt kísérlet pillanata minősül az Áru kézbesítése pillanatának.
5.7.    
Az Eladó jogosult az ÁKF 5. 6. cikkében részletezett, az előkészítéssel, a kézbesítési kísérletekkel, az elállással, vagy az Áru raktározásával kapcsolatban felmerült költségek, különösen pedig a logisztikai díjak, az Áru vételárának 25%-át kitevő, legalább azonban ÁFA nélkül 3 000,- HUF összegben való megtérítésére.
5.8.    
A Vevő, a Megrendelés kitöltésekor köteles helyes és valóságos adatokat megadni. Az előző mondat szerinti kötelezettség megszegése esetén, a Vevő felelős az ilyen eljárással az Eladónak okozott kárért.
A Vevő a vételárat az ÁKF 8. 2. cikkében megszabott fizetési feltételek szerint egyenlíti ki. 
5.9.    
Az Adásvételi szerződéstől addig állhat el, ill. a Megrendelést addig sztornózhatja a Vevő, amíg az Eladó meg nem kezdte az Áru kiszállítását.
5.10. A Vevő jogosult a hibátlan Árut saját költségén visszaszállítani, mégpedig az adóköteles teljesítés megvalósításától számított 14 napon belül. A hibátlan Áru visszaadás esetén a Vevőnek vissza kell adnia mindazon kedvezményeket, amelyeket az így visszaadott áru megvásárlásával kapott, pl. az adott áruhoz kötődő különféle ajándékokat, mennyiségi árkedvezményt szállítási díjkedvezményt és hasonlókat. Az ilyen fajta áru-visszaadásnál a Vevő igazolja az Eladónak, hogy az áru hibátlan. Amennyiben az Eladó ellentmondást észlel a Vevőnek az áru hibátlanságára vonatkozó igazolása és azon tény között, hogy a neki visszaadott áru sérülést szenvedett vagy meghibásodott, jogosult arra, hogy csak a Vételárnak, az Áru eredeti állapota visszaállításának költségeivel csökkentett, arányos részét térítse meg a Vevőnek. A Vevő ugyancsak elfogadja, hogy részére az áru leszállítása idején érvényes posta- és csomagolási költséggel csökkentett Vételárat fogják visszatéríteni.  A hibátlan áru visszaadásának joga a kiárusítás szekcióban vásárolt árura nem vonatkozik. A lábbelik vásárlására nem 14 napos visszatérítési időszak vonatkozik, mint a többi termék esetében. A Vevő a megvásárolt árut (lábbeliket) visszaküldheti az eredeti állapotában, a számla kiállítási napjától számított 30 napon belül, különösebb indok nélkül, a saját költségén.

5.11. 
Az Áru kárveszélye annak, a szállítótól történt átvétele pillanatában a Vevőre száll át. Az Áru csomagolásának látható sérülése esetén a Vevő nem köteles átvenni az árut, s köteles a szállítóval kárjegyzőkönyvet felvenni.

6. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 

6.1.
Az Eladó személyesadat-kezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 4. cikk 7) pontja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban “GDPR”) értelmében.  Az Eladó vállalja, hogy a személyes adatok feldolgozását a Cseh Köztársaság és az EU jogszabályainak, különösen a GDPR előírásaival összhangban végzi.

6.2.
Az Eladó a személyes adatokat a Vásárlási Megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek megkötése és teljesítése céljából dolgozza fel. A feldolgozott személyes adatoknak a legmagasabb szintű védelmet nyújtja a cseh jogszabályoknak és a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós előírásoknak megfelelően.

6.3.
Az Eladó vállalja, hogy a Vevő személyes adatait bizalmasan kezeli, és megfelelő védelmet biztosít számukra annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, illetéktelen átvitele, illetéktelen feldolgozása és egyéb személyes adatokkal való visszaélés ne történhessen.

6.4.
Az Eladó a személyes adatokat olyan formában dolgozza fel, amelyben a Vevőtől kapta, a meghatározott felhasználási célnak megfelelően, és az ilyen cél teljesítéséhez szükséges mértékben, és csak a feldogozáshoz szükséges ideig tárolja.

6.5.
A Vevőnek joga van arra, hogy az Eladótól a GDPR 15. cikkelye szerint a személyes adataihoz hozzáférést kérjen, a GDPR 16. cikkelye alapján a személyes adatai módosítását, illetve a GDPR 18. cikkelye alapján a feldolgozás korlátozását kérje. A vevő jogosult a személyes adatok törlésére a GDPR 17. cikk 1. bek. a) pontja, és c)-től f)-ig terjedő pontjai alapján. Ezenkívül a Vevőnek jogában áll kifogást emelni az adatfeldolgozás ellen a GDPR 21. cikkelye szerint, és az adatátvitellel szemben a GDPR 20. cikkelye szerint.

6.6.
A vevő tudomásul veszi:

6.6.1.
hogy az Eladónál az áru megvásárlásával az Eladónak joga keletkezik a kereskedelmi értesítések, reklámanyagok, közvetlen értékesítések, piaci felmérések és közvetlen termékajánlatokat küldeni az Eladó és harmadik fél részéről a Vevőnek, és egyúttal

6.6.2.
kijelenti, hogy a 6.6.1 pont szerint küldött információkat nem tekinti nem kívánt reklámnak a 40/1995 Sb. sz. törvény és későbbi módosításai szerint, mivel a felhasználó a 6.6.1 pont szerint való információk küldésével a 480/2004 Sb. sz. törvény 7. §-val összhangban  kimondottan egyetért.

6.6.3.
A Vevőnek jogában áll kérni az Eladót, hogy részéről a 6.6.1. pont szerint az információk küldésére már ne kerüljön sor, kérvénnyel, melyet térítés mentesen küldhet a info@antonio.eu címre.

6.6.4.
az Eladó által a 6.6.1. pont keretén felül történő adatfeldolgozáshoz elengedhetetlen, hogy a Vevő szabad és tájékozott hozzájárulást adjon.
 

7.    Felelősségvállalás a hibákért (reklamáció, ellentmondás az Adásvételi szerződéssel), kártérítési jogosultság


7.1.    
A Vevő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni az Eladónak a hibás árut. A reklamált terméket a Vevő az Eladó reklamációs szabályzatának megfelelően, írásban jelenti be a teljesítéstől számított 30 naptári napon belül. A Vevő ezen jegyzőkönyvet a sérült termékkel együtt, valamint a reklamáció intézése iránti kérelmet küldi meg az Eladó részére. A teljesítés dátumától számított 6 hónapon belüli rejtett hibákról, a szállított áru nem megfelelő mennyiségéről vagy típusáról, a Vevő írásban, a teljesítés dátumától számított 14 naptári napon belül tájékoztatja az Eladót. A terméket szükséges a megadott határidőn belül  eljuttatni az Eladóhoz. A későbbi reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.
7.2.    
Az Adásvételi szerződés alapján, nem ok a reklamációra a kiszállított termék ± 5% méret, tömeg és/vagy zsugorodás eltérése, valamint a szürke skálán mért 2 fokos színárnyalat különbség. Abban az esetben ha a reklamált termék a tolerancia tartományon belül esik a reklamáció nem kerül elfogadásra. Az adásvételi szerződés alapján a Piccolio termékekre ± 7%-os méret, tömeg és/vagy zsugorodás tolerancia tartomány, illetve a szürke skálán mért 3 fokos színárnyalateltérés megengedett. Továbbá a kevertszálas termékek esetében a Kereskedelmi Megállapodás ± 3%-os elétérést engedélyez.
7.3.    
Az Eladó köteles a Vevő reklamációját – ide értve a reklamáció tárgyát képező Hiba szakmai megítélését is -, az Áru Reklamációs jegyzőkönyve kézhez vételétől számított 30 munkanapon belül rendezni, amennyiben az Eladó a Vevővel nem állapodik meg másképp.
7.4.    
Az Eladó nem felelős a Hibákért, amennyiben:

(i)    A Vevő azokról, az Áru átvétele előtt tudott, ill., az Adásvételi szerződés-kötés körülményeire való tekintettel, azokról tudnia kellett; 
(ii)    A Hibákat maga a Vevő idézte elő, ill. olyan személyek, akikért a Vevő felel, vagy azon személyek, akiket a Vevő bízott meg az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos teendők elvégzésével;
(iii)    Olyan Áruról van szó, amelyet leértékeltek, (különösen árleszállításban, kiárusítási vagy más marketingakcióban), s azt, mint ilyet kínálta az Eladó eladásra; és/vagy 
(iv)    Olyan Áruról van szó, amelyet a Vevő már használt, s amennyiben az, hogy a hiba az áru helytelen használata révén vagy másképp keletkezett-e, vita tárgyát képezi.

7.5.    
Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, ami a Vevőnek hibás Áru által, vagy hibás Áru szállításával összefüggésben keletkezett. 
7.6.    
A hibákból eredő reklamáció és követelések érvényesítésének további feltételeit a Reklamációs rend határozza meg. Amennyiben a reklamációval kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ÁKF és a Reklamációs rend eltérően szabályozzák, a Reklamációs rend szabályzása élvez előnyt.
7.7. 
Minden, a weben és a www.antonio.eu weboldalon  közzétett kép, illetve  megjelenített színárnyalat csak illusztráció és információ , nem szolgál reklamáció alapjául.
7.8.
A Vásárlónak részletesen el kell olvasnia a használati utasításokban és egyéb, pl.az információs brosúrákban, kézikönyvekben lévő, az áruk használatával kapcsolatos információkat és a használat során azokat be kell tartania. Az Eladó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért illetve azokért a károkért sem felel, ha az ügyfél nem tartja be a terméktájékoztatókban vagy egyéb dokumentumokban szereplő használati utasításokat.

 

8.    Fizetési feltételek

8.1.    
Az Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát. Az érvényes árakat az Eladó a Megrendelés visszaigazolása előtt közli a Vevővel, s a Vevő írásban igazolja, hogy az új árakat megismerte, s azokat tudomásul veszi. Ezek az árak a vevő-regisztrálás fajtájától és a Megrendelés elfogadásának pillanatában érvényes áraktól függenek. 
8.2.    
A Vételár kiegyenlítése készpénzzel – amennyiben az Árut az Eladó raktárában személyesen veszik át –, utánvéttel vagy nem kézpénzes átutalással, az Adásvételi szerződésben meghatározott határidőben és feltételek szerint történik. Az utánvételes fizetés, a Megrendelés elfogadása pillanatában érvényes mértékű és az Eladó által a www.antonio.eu Internetes honlapon közétett adminisztrációs díját a Vevő fizeti.
8.3.    
A Vételár-kiegyenlítés az Eladó általi készpénz-átvétel napjával, vagy az utánvét Vevő által történt kifizetéséve, ill. a pénzeszközöknek az Eladó bankszámláján történt jóváírása napján valósul meg. A banki átutalásos fizetés megfelelő azonosítása végett, a Vevő köteles feltüntetni a számla variálható szimbólumát.
8.4.    
Késedelmes fizetés esetén, az Eladó, az esedékesség után 3 munkanappal, 1. írásbeli Figyelmeztetéssel, e-mailben figyelmezteti a Vevőt a késedelemre. Amennyiben a Vevő részéről a késedelem továbbra is fennmarad, az Eladó, a fizetési határidő lejártát követő 10. napon, elektronikus vagy szokványos postai úton, „II. Figyelmeztetés - Felszólítás tartozás kiegyenlítésére” dokumentummal szólítja fel a Vevőt fizetésre.  . Amennyiben a Vevő, a fizetési határidő lejártát követő 20. napon sem rendezi tartozását az Eladó felé, az Eladó ajánlott levélként küldi Vevőnek a „III. Figyelmeztetés - Felszólítás tartozás kiegyenlítésére – Megegyezési kísérlet” dokumentumot. A Megegyezési kísérlet kidolgozásának és küldésének adminisztrációs díja 2 326,- HUF, amit a Vevő, a Megegyezési kísérlet kézhezvételét követő 3 napon belül köteles megtéríteni az Eladónak.
 
8.5.    
Fizetési késedelem esetén,a szerződéses feltételeknek megfelelően, az Eladó jogosult késedelmi kamatot felszámítani a vevőnek, mely a teljes összeg napi 0,05%-a. A fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, a vevő köteles megfizetni a teljes hátralékos összeget.


9.    Záró rendelkezések

9.1.    
Az Eladó fenntartja magának a külső szállító és/vagy az e-shop szolgáltatások egyoldalú megváltoztatásnak jogát. Az Eladó, a nyújtott szolgáltatás árára kiható, egyoldalúan bevezetett változtatásokat köteles haladéktalanul ismertetni a Vevővel. Az előző mondat szerinti ismertetésnek minősülhet az elektronikus postai úton történő ismertetés, valamint a www.antonio.eu Internetes honlapon való közzététel is. 


9.2.    
Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vevő számára ideiglenesen vagy tartósan megakadályozza az e-shop szolgáltatás igénybevételét. 


9.3.    
A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az Adásvételi szerződésből – melynek része z ÁKF - eredő kötelmi kapcsolatokból keletkezett, vagy azzal kapcsolatos vitákat – amelyeket nem sikerült kölcsönös egyeztetéssel és megállapodással rendezni -, végérvényesen a cseh bíróságok – konkrétan az Ústí nad Labem-i Megyei Bíróság - fogják eldönteni, a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint.


9.4.    
Az ÁKF 1.1.2020. én lépnek érvénybe és hatályba. Az ÁKF új szövegének hatálya pillanatával a korábbi szöveg érvényét és hatályát veszti.

TEAM ANTONIO