OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Antonio Europe s.r.o. 

(dále též jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“)

uzavřené v souladu se Zákonem č. 89/2012  Sb., Občanský zákoník v platném znění


1.    Vymezení pojmů
2.    Úvodní ustanovení
3.    Kupní smlouva
4.    Pravidla a podmínky poskytování služby e-shop
5.    Doručování zboží
6.    Zpracování údajů Prodávajícím
7.    Odpovědnost za Vady (reklamace, rozpor s kupní smlouvou), nárok na náhradu škody
8.    Platební podmínky
9.    Závěrečná ustanovení
 

1.    Vymezení pojmů

1.1.    
Bezhotovostní převod je úhrada Kupní ceny na účet uvedený na příslušné faktuře vystavené Prodávajícím.


1.2.    
Internetový obchod nebo též e-shop je aplikace provozovaná Prodávajícím na Internetové doméně www.antonio.eu, pomocí které Prodávající nabízí výrobky a služby k prodeji blíže neurčenému okruhu subjektů.


1.3.    
Kupní cena je cena zboží specifikovaná v Kupní smlouvě.


1.4.    
Kupní smlouva je Prodávajícím potvrzená Objednávka Kupujícího; Prodávající potvrdí Objednávku v souladu s článkem 3. 1. VOP.


1.5.    
Kupující, je podnikatel, který nakupuje Zboží od Prodávajícího v rámci podnikatelské činnosti s těmito výrobky nebo službami. Vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a zákonem č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.


1.6.    
Objednávka je návrh substituující dílčí Kupní smlouvu, kterou (i) zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím jeho Internetového obchodu (ii) zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím emailu nebo faxu a kterým specifikuje Zboží, které má být předmětem Kupní smlouvy a podmínky zakoupení Zboží.


1.7.    
Rámcová kupní smlouva je Kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím služby e-shop nebo emailového či faxového spojení nebo uzavřená osobně a která upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím zejména v oblasti periodicky se opakujících dílčích Objednávek, stanovující pevné dodací a platební podmínky.


1.8.
Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailové, faxové nebo poštovní komunikace, popřípadě uzavřena osobně a která upravuje vzájemná práva a povinnosti obou stran při jednorázových dodávkách. Takováto Kupní smlouva může být nahrazena písemně vystavenou a potvrzenou Objednávkou 


1.9.
Podmínky e-shopu je souhrn podmínek, které regulují prodej Zboží prostřednictvím e-shopu, v aktuálním znění uveřejněné na internetové doméně www.antonio.eu.


1.10.
Prodávající nebo též Antonio Europe s.r.o. je obchodní společnost se sídlem Ústí nad Labem, 403 40, Buzulucká 410, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 42855, IČO: 07731744, DIČ: CZ07731744. 


1.11.
Reklamace je uplatnění nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu na odstranění Vad (v kvalitě a/ nebo kvantitě) Zboží doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy v souladu s Reklamačním řádem.


1.11.
Reklamační řád je souhrn podmínek, které regulují postup při vyřízení reklamací Kupujících týkajících se zakoupeného Zboží a tvoří Přílohu č.1 těchto VOP.


1.12.
Služba e-shop je souhrn funkcionalit dostupných k užití prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího.


1.13.
Smluvní strany nebo strany je souhrnný název pro Kupujícího a Prodávajícího.


1.14.
Údaje jsou informace o Kupujícím, které Kupující uvádí a poskytuje Prodávajícímu při své registraci do e-shopu.


1.15.
Vada je nesoulad Zboží (v kvalitě a/ nebo kvantitě) doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo vystavené objednávky a potvrzené Prodávajícím oproti specifikaci Zboží v těchto dokumentech uvedeného. Vady se dále rozlišují na zjevné a skryté.


1.16.
Vyřízení reklamace je posouzení záznamu o reklamaci a Zboží, na které se uplatněná reklamace vztahuje, Prodávajícím a doručení Kupujícímu odpovědi, kterou Prodávající sdělí Kupujícímu, zda s reklamací souhlasí, pokud ne, tak proč s ní nesouhlasí, a pokud ano, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit v souladu s Reklamačním řádem. 


1.17.
Záznam o reklamaci je dokument, který poskytne Kupující Prodávajícímu, informující o rozporu (v kvalitě a/ nebo kvantitě) Zboží doručeného na základě uzavřené Kupní smlouvy se Zbožím, které je předmětem Kupní smlouvy a je v ní specifikováno, a to způsobem a formou dle Reklamačního řádu.


1.18.
Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které Prodávající nabízí prostřednictvím svého Internetového obchodu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících.

 

2.  Úvodní ustanovení

2.1.    
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu a prodeji Zboží prostřednictvím dálkové komunikace -  e-shopu, emailů či faxů. Vztahy neupravené VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.  Občanským zákoníkem v platném znění. 


2.2.    
Při výkladu protichůdných ustanovení obsažených v Písemné kupní smlouvě a VOP platí, že ustanovení obsažená v Písemné kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními VOP.


2.3.    
E-shop umožňuje nákup Zboží dle aktuální nabídky Zboží uvedené na stránkách e-shopu všem Kupujícím.

 

3.    Kupní smlouva

3.1.    
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem (i) doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu nebo telefonickým ověřením a potvrzením Objednávky v souladu s článkem 4. 4. a 4. 5. VOP; nebo (ii) doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu na jeho emailovou adresu nebo faxové číslo; nebo (iii) potvrzením Objednávky Kupujícího Prodávajícím během telefonní komunikace (je-li příslušnému Kupujícímu umožněno Prodávajícím činit telefonické Objednávky). Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy je Kupující vázán VOP.


3.2.    
Kupující byl na skutečnost vázanosti VOP a Reklamačním řádem v nich obsaženým dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito VOP obeznámil a že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené Kupní smlouvy.


3.3.    
Kupní smlouva a jako její součást VOP jsou uzavírány dle českého práva, pokud není v rozporu s právem státu Kupujícího a v jazyce dle země Kupujícího nebo v domluvené jazykové mutaci. Písemná kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného naplnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na e-shop(u). Kupující má možnost před vlastním odesláním Objednávky si tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 

4.    Pravidla a podmínky služby e-shop

4.1.    
Služba e-shop je provozována v souladu s příslušnými Podmínkami e-shopu v aktuálním znění uveřejněnými na internetové doméně www.antonio.eu a obecně závaznými právními předpisy České republiky.


4.2.    
Kupující zadává Objednávku na stránkách e-shopu prostřednictvím sítě Internet.


4.3.    
V případě, že potenciální Kupující nesplní Podmínky e-shopu pro objednání Zboží prostřednictvím e-shopu, Objednávka je automaticky vyřazena a Prodávající na ni nereflektuje a není povinen o této skutečnosti informovat potenciálního Kupujícího zadávajícího Objednávku.


4.4.    
Po přijetí Objednávky do e-shopu po jejím odeslání obdrží Kupující formou elektronické komunikace automaticky vygenerované potvrzení Objednávky. K přijetí Objednávky a tedy i uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází doručením tohoto potvrzení Kupujícímu. Do obdržení potvrzení Objednávky Prodávajícím se Objednávka považuje za návrh k uzavření Kupní smlouvy.


4.5.    
V případě, že se nepodaří Kupujícímu doručit potvrzení Objednávky v souladu s článkem 4.4. VOP, potvrdí Prodávající Objednávku Kupujícího faxem nebo SMS zprávou podle Kupujícím poskytnutých kontaktních telefonických či faxových údajů).


4.6.    
Nepodaří-li se Objednávku Kupujícího potvrdit způsobem dle článků 4.4. a 4.5. výše, může být Objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena. O zrušení Objednávky není Prodávající povinen informovat Kupujícího zadávajícího Objednávku.

 

5.    Doručování zboží 

5.1.    
Doručení zboží Kupujícímu zajišťuje Prodávající pomocí externího dopravce na adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin.


5.2.    
Při objednávce do 1-999 kusů včetně bude připočteno balné  ve výši 0,- Kč bez DPH a dopravné dle ceníku.


5.3.    
Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na Internetové doméně www.antonio.eu


5.4.    
Zboží je Kupujícímu zpravidla doručováno druhý pracovní den následující po uzavření Kupní smlouvy, či potvrzení dílčí písemné objednávky nebo druhý pracovní den následující po vyskladnění Zboží, které v době uzavření Kupní smlouvy nebylo na skladě Prodávajícího, pokud Kupující neobdrží od Prodávajícího jinou informaci. Zboží je Kupujícímu doručováno výhradně na existující adresy. V důsledku jakékoli změny nebo doplnění Objednávky, která bude potvrzena ze strany Prodávajícího, začíná lhůta dle první věty plynout znova od začátku.   


5.5.    
Zboží může být Kupujícímu dodáno později než ve lhůtě stanovené článkem 5. 4., a to jednak z důvodu zásahu vyšší moci, dále z důvodu, které Prodávající byť i nepřímo nezavinil a neměl vliv na jejich odvrácení.  Prodávající může odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy, pokud Zboží specifikované Kupní smlouvou nebylo Prodávajícímu dodáno a není ho možné ani dodatečně vyrobit. V takovém případě je na dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím zdali Kupujícímu bude dodáno obdobné zboží identické kvalitou, parametry, atd. nebo má-li Kupní smlouva zaniknout s účinky, že si smluvní strany vrátí svá plnění, popřípadě učiní vzájemná vyrovnání z již provedeného plnění. O prodloužení dodací lhůty či potřeby dohody o dodávce podobného zboží zároveň s podmínkami pro uskutečnění dodávky a tím i souhlasu Kupujícího nebo o odstoupení od Kupní smlouvy vyrozumí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. 


5.6.    
Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba), uskuteční Prodávající pomocí externího přepravce pokus opakovaného doručení Zboží. Po opakovaném neúspěšném pokusu o doručení Zboží Kupujícímu je Prodávající oprávněn (i) od Kupní smlouvy odstoupit; a/nebo (ii) uskladnit nebo uložit Zboží, a to i u třetí strany, na náklady Kupujícího, přičemž v takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat i úhradu přiměřených nákladů, které mu s uskladněním či uložením Zboží vznikly. V případech uvedených v předchozí větě se za okamžik doručení Zboží považuje okamžik opětovného pokusu o doručení Zboží.


5.7.    
Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou, pokusy o doručení, s odstoupením či uskladněním Zboží, jak je specifikováno v bodě 5. 6. VOP, zejména na náhradu logistického poplatku ve výši 25% z kupní ceny Zboží, nejméně však 250,- Kč bez DPH.


5.8.    
Kupující je při vyplňování Objednávky povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Kupující odpovědný za škodu způsobenou Prodávajícímu takovýmto svým jednáním.
Kupní cenu uhradí Kupující v souladu s platebními podmínkami stanovenými v článku 8. 2. VOP.


5.9.    
Odstoupení od Kupní smlouvy, anebo storno Objednávky ze strany Kupujícího je možné pouze do doby, než Prodávající přistoupil k expedici Zboží.


5.10. Kupující má právo na své náklady na vrácení bezvadného zboží a to do 14 dnů  od data uskutečnění zdanitelného plnění. V případě vrácení bezvadného zboží musí být kupujícím vráceno i veškeré zvýhodnění, které koupí takto vráceného zboží získal, např. různé dárky vztahující se k danému zboží, množstevní slevy, slevy z dopravy, apod. Při tomto druhu vrácení zboží Kupující potvrdí Prodávajícímu, že zboží nemá žádné Vady. V případě, že Prodávající shledá nesoulad mezi potvrzením Kupujícího o bezvadnosti zboží a skutečností, že jemu vrácené zboží doznalo, či utrpělo Vady, má právo Kupující vrátit pouze poměrnou část Kupní ceny poníženou o náklady na uvedení vráceného zboží do původního stavu. Kupující rovněž souhlasí s tím, že mu bude vrácena Kupní cena zkrácená o poštovné a balné platné v době dodávky zboží.  Na zboží zakoupené v sekci výprodeje se právo na vrácení bezvadného zboží nevztahuje. V případě zakoupené obuvi se lhůta 14 dnů na vrácení zboží nepoužije; kupující má právo v případě obuvi na své náklady na vrácení tohoto zboží (obuvi) do 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.


5.11. 
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží od dopravce. V případě zjevně poškozeného obalu Zboží není Kupující povinen zboží převzít a je povinen sepsat s dopravcem Zápis o škodě.

 

6. Ochrana osobních údajů 

6.1.
Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).  Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy České republiky a nařízeními EU, zejména GDPR.


6.2.
Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a plnění práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy ČR a nařízeními EU na úseku ochrany osobních údajů.


6.3.
Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Kupujícího a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo  nahodilému  přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování,  jakož  i  k  jinému zneužití osobních údajů.


6.4.
Prodávající zpracovává osobní údaje v takové podobě, v jaké je získá od Kupujícího, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
6.5.
Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.


6.6.
Kupující bere na vědomí:


6.6.1.
že nákupem zboží u Prodávajícího vzniká Prodávajícímu právo k zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Prodávajícího a třetích subjektů Kupujícímu, a zároveň


6.6.2
prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 6.6.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 6.6.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.


6.6.3.
Kupující má právo požádat Prodávajícího, aby z jeho strany k zasílání informací dle bodu 6.6.1. již nedocházelo a to žádostí učiněnou zcela zdarma na info@antonio.eu


6.6.4.
ke zpracování osobních údajů Prodávajícím nad rámec ustanovení bodu 6.6.1. je nezbytné, aby Kupující udělil informovaný a svobodný souhlas.

 

7.    Odpovědnost za Vady (reklamace, rozpor s Kupní smlouvou), nárok na náhradu škody

7.1.    
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré Vady zboží. Zjevné Vady musí být Kupujícím písemně oznámeny  v souladu s náležitostmi dle Reklamačního řádu Prodávajícího, nejpozději do 30 kalendářních dnů od uskutečnění data zdanitelného plnění a Kupující zašle tento záznam spolu se zbožím, kterého se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu se žádostí o vyřízení reklamace. Skryté Vady nejpozději do 6 měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění Dodání nesprávného počtu ks nebo druhu  Zboží, musí být Prodávajícímu písemně oznámeno do 14 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. V uvedených lhůtách musí být zboží fyzicky doručeno Prodávajícímu. Pozdější reklamace nebudou uznány.


7.2.    
Důvodem k reklamaci není, pokud jde o rozměry, gramáž a/nebo srážlivost Zboží doručeného na základě Kupní smlouvy, rozpor s Kupní smlouvou do výše ± 5% hodnoty uvedené v Kupní smlouvě, odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 2 stupně na stupnici šedi a o hodnoty ± 7% uvedené v Kupní smlouvě, odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 3 stupně na stupnici šedi v případě produktů Piccolio. Důvodem k reklamaci není dále případ, pokud stanovené hodnoty poměru vláken u směsných produktů dosahují odchylky ± 3% uvedených v Kupní smlouvě. 


7.3.    
Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího, včetně odborného posouzení Vady, která je předmětem reklamace, vyřídit ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení Záznamu o reklamaci a Zboží, jehož se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.


7.4.    
Prodávající nezodpovídá za Vady v případě, kdy:

(i)    Kupující o nich před převzetím Zboží věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Kupní smlouvy musel vědět; 
(ii)    Kupující Vady sám způsobil, resp. jich způsobilý osoby, za které Kupující odpovídá nebo osoby, které byly Kupujícím pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti s Kupní smlouvou;
(iii)    Jedná se o Zboží, které bylo zlevněno a jako takové (zejména ve slevě nebo ve výprodejové či jiné marketingové akci) bylo nabízeno Prodávajícím k prodeji; a/nebo 
(iv)    Jedná se o Zboží, které již bylo Kupujícím užito, kdy je sporné, zdali závada mohla vzniknout nesprávným užitím zboží nebo jinak.


7.5.    
Prodávající nezodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným Zbožím či v souvislosti s dodáním vadného Zboží. 


7.6.    
Další podmínky uplatňování reklamace a nároků z Vad jsou stanoveny v Reklamačním řádu. V případě odlišné úpravy práv a povinností ve vztahu k reklamaci mezi VOP a Reklamačním řádem má úprava obsažená v Reklamačním řádu přednost.


7.7.
Veškeré fotografie zveřejněné na webu a eshopu www.antonio.eu jsou ilustrační a odlišnost odstínu barvy zobrazovaném na e-shopu nemůže sloužit jako podklad pro reklamaci.


7.8.
Po dobu užívání zboží je nezbytné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání daného zboží, které jsou uvedeny jako informace ke zboží v podobě příbalového letáku, příbalových informací, informačních brožur, manuálů, pokynů a jiných informací vztahující se k danému zboží a těchto informací a pokynů při používání zboží dbal a řídil se jimi. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s těmito informacemi a pokyny, resp. se těmito informacemi  a pokyny neřídil.

 

8.    Platební podmínky 

8.1.    
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou sděleny Kupujícímu ze strany Prodávajícího před potvrzením Objednávky, Kupující písemně potvrdí, že se s novými cenami seznámil a že je bere na vědomí. Tyto ceny jsou závislé na druhu registrace Kupujícím a platných cenách v okamžiku přijetí Objednávky. 


8.2.    
Kupní cena se hradí v hotovosti při osobním odběru Zboží na skladě Prodávajícího, dobírkou nebo bezhotovostním převodem ve lhůtě a dle podmínek stanovených v Kupní smlouvě. Administrativní poplatek za platbu na dobírku uhradí Kupující ve výši platné v okamžiku přijetí Objednávky a zveřejněné Prodávajícím na jeho webových stránkách na Internetové doméně www.antonio.eu.


8.3.    
Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti Prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím či dnem připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího. Pro správnou identifikaci platby bankovním převodem je Kupující povinen uvádět variabilní symbol faktury.
8.4.    
V případě prodlení s platbou 3 pracovní dny po lhůtě splatnosti, upozorní Prodávající Kupujícího na takové prodlení cestou zaslání 1. Upomínky formou e-mailové komunikace. Trvá-li prodlení ze strany Kupujícího 10. den po lhůtě splatnosti, vyzve Prodávající Kupujícího k úhradě dlužné částky formou elektronické komunikace nebo běžným poštovním stykem dokumentem „II. Upomínka – Výzva k uhrazení dlužné částky“.  Neuhradí-li Kupující Prodávajícímu dlužnou částku ani 20. den po lhůtě splatnosti, zašle Prodávající Kupujícímu formou doporučeného dopisu „III. Upomínku -  výzvu k úhradě dluhu – Pokus o smír.“ Administrativní poplatek za zpracování a zaslání Pokusu o smír je 200,- Kč a Kupující je povinen jej uhradit Prodávajícímu do 3 dnů od doručení  Pokusu o smír. 


8.5.    
V případě prodlení s platbou je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokutu je Kupující povinen uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího k úhradě pokuty.


9.    Závěrečná ustanovení

9.1.    
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit externího dopravce a/ nebo parametry služby e-shop. O jednostranně učiněných změnách, které mají dopad na cenu poskytované služby, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu obeznámit Kupujícího. Za obeznámení dle předcházející věty možno považovat i obeznámení prostřednictvím elektronické pošty anebo zveřejnění na internetové doméně www.antonio.eu. 


9.2.    
Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit používání služby e-shop Kupujícímu. 


9.3.    
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazkového vztahu založeného Kupní smlouvou, jejíž součástí jsou VOP, či v souvislosti s ní, a které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním a dohodou, budou řešeny a rozhodovány s konečnou platností českými  soudy dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.


9.4.    
VOP nabývají platnosti a účinnosti 1.1.2020. Okamžikem účinnosti nového znění VOP pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti.

TEAM ANTONIO